PERSONUPPGIFTSPOLICY

Alingsås improvisationsteaters användarvillkor och säkerhet

1. Registeransvarig för personuppgifter

Alingsås improvisationsteater, Arrendegatan 84, 44156 Alingsås, org. nr. 880327-5554 är registeransvarig. Detta innebär att vi ansvarar för dina personuppgifter.

2. Syfte och rättslig grund för insamlingen av personuppgifter

Vi försäkrar dig om att dina personuppgifter endast samlas in och behandlas i följande syften:

a) för att förenkla leverans av produkter och/eller tjänster som du beställt;

b) för besvara dina frågor eller klagomål;

c) för att göra det möjligt för dig att delta i en tävling eller en kampanj;

d) för att ge dig information om andra produkter och tjänster vi erbjuder som liknar de som du redan beställt eller eftersökt;

e) för att informera dig om evenemangsändringar;

f) för att göra profiler i syfte att skicka dig personanpassad marknadsföring. Dessa intressen genomförs i syfte att profilera för att få en förståelse för dina preferenser och möjliggöra för Alingsås improvisationsteater att personanpassa reklam och därmed ge dig mer relevanta erbjudanden av varor och tjänster. Logiken bakom den automatiserade behandlingen för profilering är statistik och analyser;

Vår rättsliga grund för behandlingen är:

a) Ditt samtycke;

b) Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett köpeavtal som du är en part i;

c) Behandlingen är nödvändig för att efterleva en rättslig skyldighet som ålagts Alingsås improvisationsteater;

d) Behandlingen är nödvändig för Alingsås improvisationsteater eller en tredje parts legitima intressen och dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen.

Om den rättsliga grunden för behandlingen kräver ditt samtycke kan du återkalla ditt samtycke.

Vi behåller dina personuppgifter tills de inte längre är relevanta för Alingsås improvisationsteater att behålla, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk lag. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke som beskrivs i avsnitt 5, kommer Alingsås improvisationsteater att behålla dina personuppgifter i 2 år innan de raderas. Om ditt samtycke inte har använts på längre än 2 år raderar Alingsås improvisationsteater dina personuppgifter. Men, oavsett GDPR, kommer alla transaktionsuppgifter att lagras i 7 år i enlighet med svenska redovisningslag.

3. Dina rättigheter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan i avsnitt 5.

Du kan, när som helst, begära åtkomst till dina personuppgifter och att inkorrekta personuppgifter korrigeras, raderas eller ändras med kontaktuppgifterna i avsnitt 5. Du kan också begära restriktion, dataportabilitet eller motsätta dig vår behandling av dina uppgifter, inklusive att dra tillbaka ditt samtycke.

Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta den svenska Datainspektionen.

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

4. Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till filialer eller dotterbolag samt till professionella rådgivare i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Våra anställda, ombud, affärspartner, försäljare och/eller leverantörer kan ha åtkomst till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för dem att utföra en tjänst för oss eller att möjliggöra för dem att agera för vår räkning enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Vi förbehåller oss rätten att använda eller lämna ut nödvändig information för att uppfylla lagar, förordningar eller rättslig begäran, eller att samarbeta med rättsliga utredningar.

Överföring av personuppgifter sker enligt lagstadgade krav, inklusive slutande av lämpliga databehandlingsavtal med våra databehandlare, för att säkerställa att personuppgifter inte behandlas i andra syften än de tydligt angivna syftena och säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig kan överföras till länder utanför EU/EES (“EU/EES”). Om personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen sker till länder som EU-kommissionen har fastslagit har en adekvat skyddsnivå eller att överföringen är baserad på EU-kommissionens standardbestämmelser.

5. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår användningen av den insamlade informationen, kan du kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

a) Epost info@alingsasimpro.se

b) Webbformulär för Alingsås improvisationsteaters kundtjänst

c) Alingsås improvisationsteater, Arrendegatan 84, 44156 Alingsås, org. nr. 880327-5554.

6. Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller data som en hemsida kan förvara på din enhet och läsa senare när du besöker hemsidan igen. Cookies lagras i din browser och kan vid ett senare besök på hemsidan kännas igen av hemsidan, varefter det blir möjligt att sända individuellt anpassad information till din browser och ge dig en förbättrad användarupplevelse av vår hemsida. En cookie kan bland annat innehålla text, tal eller ett datum.

Vi använder cookies för att insamla statistik över hur hemsidan används med hjälp av GoogleAnalytics.

Vi genomför alla tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data som vi har tillgång till mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den förtrolighet och säkerhet som personuppgiftslagen (1998:204) kräver.

7. Köp/beställning
För att beställa biljetter hos Alingsås improvisationsteater skall du uppge vissa personuppgifter. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

I tillägg till vad som framgår i denna policy, så förvaras uppgifter om köp i den omfattning Alingsås improvisationsteater är förpliktigad till enligt relevant gällande lagstiftning i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av denna policy, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om liknande arrangemang där det förmodas att du har ett intresse av att motta informationen. Utifall dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål så kommer det alltid ske enligt relevant gällande lagstiftning under marknadsföringslagen.

Stäng meny